World Best Roulette System
Roulette Image
Roulette System Home Page
 
 

WarunkiInformacje prawne: Zasady i Warunki

Tej witrynie ( "Witryna") jest właścicielem i obsługuje WorldBestRouletteSystem.com. Dostęp do witryny i korzystanie z niej podlegają następujące zasady i warunki ( "Warunki") na tej stronie, a także wszelkich odnośnych przepisów prawa. Uzyskanie dostępu i korzystanie z Witryny, użytkownik akceptuje bez ograniczeń lub zastrzeżeń, na zasadach i warunkach. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z poniższych warunków, nie korzystaj z Witryny i nie kupują nasze produkty. WorldBestRouletteSystem.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania,
Aby zmodyfikować, zmienić lub w inny sposób aktualizacji niniejszych Warunków świadczenia usług w dowolnym czasie i za pomocą naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na wiążący charakter takich modyfikacji, zmian lub aktualizacji.

 

Prawa autorskie i znaki towarowe

Z dokumentów, produktów i informacji w tej witrynie są chronione prawem autorskim materiały WorldBestRouletteSystem.com. Informacje o prawach autorskich zawarte w tej dziedzinie nie może być w żaden sposób powielana, rozpowszechniana ani kopiować publicznie w jakikolwiek sposób, w tym Internet, e-mail, grupy dyskusyjne, lub ponownego wydrukowania. Każdą nazwę gracza naruszającego warunki zostaną poddane maksymalnej kary i sankcje nałożone przez prawo. Nabywcy naszych produktów i informacji udziela się licencji na korzystanie z informacji zawartych w tym dokumencie na własny użytek. Wszelkie wykroczenia przeciw kodeksowi będą kontynuowane i karze w największym zakresie prawa. Nie ma prawa żądać prawa autorskiego jest na dowolnej strony 3. oprogramowanie, strony internetowe, obrazy lub tekst, który może być wymieniony na nasz produkt(y). Dzięki możliwości przeglądania i/lub zakupu tych materiałów na naszej stronie internetowej, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich.

Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje i wszelkie oprogramowanie udostępnione do pobrania na tej stronie są dostarczane "tak jak jest", bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w tym między innymi domyślnych gwarancji co do przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw osób trzecich. Całkowita odpowiedzialność firmy klienta, a także wszelkie środki zaradcze, a zwrot poniesionych kosztów.

Choć staramy się, aby dokładność informacji w Witrynie mogą zawierać niezamierzone nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje nie mogą być zmieniane lub aktualizowane bez uprzedzenia. WorldBestRouletteSystem.com może również wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w produktach i/lub programach/oferty opisanych w niniejszej informacji w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

WorldBestRouletteSystem.com nie udziela żadnych zapewnień ani o żadnych hiperłączy witryny firm trzecich które można uzyskać za pośrednictwem naszej strony internetowej lub produktu. Te 3-ci stron internetowych stron nie są tworzone i utrzymywane przez WorldBestRouletteSystem.com. Są one niezależne od WorldBestRouletteSystem.com WorldBestRouletteSystem.com, i nie ma wpływu na zawartość tych witryn. Co więcej, WorldBestRouletteSystem.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, lub korzystanie z takich miejsc. Nie mamy żadnych informacji na temat obecności tych zagrożeń na 3-cim stron internetowych, należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby chronić siebie i swoje systemy przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi, oraz inne przedmioty o charakterze destrukcyjnym.

W żadnym wypadku WorldBestRouletteSystem.com ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub następcze szkody dla innych korzystania z niniejszej witryny lub naszego produktu( -ów), włączając w to, bez ograniczeń, wszelkie utracone zyski, przerw w prowadzeniu działalności, utratę programów lub innych danych w systemie obsługi informacji lub w inny sposób, nawet jeśli się jest powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.

Zarobki

Wszystkie zarobki umieszczone na tej stronie są dokładne co do naszej najlepszej wiedzy, a nie powinny być uważane za "typowe". Tak jak w każdej firmie, wyniki mogą być inne od podanych, a będzie się opierać na tło, poświęcenie, chęci i motywacji. Nie udzielamy gwarancji w zakresie poziomu sukcesu. Wszelkie komentarze i przykłady są doskonałe wyniki, które nie stosują się do przeciętnego nabywcy i nie jest ani gwarancji, że ktokolwiek pozwoli na osiągnięcie takich samych lub podobnych wyników. Można również doświadczyć nieznanych lub unforseeable ryzyk, które mogą zmniejszyć efekty. Nie ponosimy odpowiedzialności za swoje działania.

Zastrzeżenie dotyczące oprogramowania

NIE NALEŻY W ŻADNYM WYPADKU WORLDBESTROULETTESYSTEM ANI NIKT INNY, KTO BRAŁ UDZIAŁ W TWORZENIU, PRODUKCJI LUB DOSTAWY OPROGRAMOWANIA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE POŚREDNIE, WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU WORLDBESTROULETTESYSTEM ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD LUB ROSZCZEŃ. OSOBY ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA PONOSI CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM I JAKOŚCIĄ OPROGRAMOWANIA. ŻADNYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYKORZYSTANIA JEST OFEROWANA.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE I WYNIKOWE, ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO TEGO STOPNIA, ŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST PRZEZ PRAWO NIE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE PRZEPŁYWU.

DOBRA METODA PRZETWARZANIA DANYCH SPRAWIAJĄ, ŻE KAŻDY PROGRAM JEST DOKŁADNIE PRZETESTOWANE Z DANYCH O ZNACZENIU KRYTYCZNYM PRZED OPIERAJĄCE SIĘ NA NIM. UŻYTKOWNIK MUSI PRZYJĄĆ NA SIEBIE PEŁNE RYZYKO KORZYSTANIA Z PROGRAMU. WERSJA DEMONSTRACYJNA WBESTROULETTESYSTEM ZAPEWNIA PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ DO NICH OPŁATY ZA LICENCJĘ NIE MOGĄ BYĆ ZWRÓCONE Z POWODU BŁĘDÓW W OPROGRAMOWANIU KTÓRE MOGŁOBY ZOSTAĆ WYKRYTE PODCZAS OKRESU TRIALOWEGO. JAKAKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY JEST OGRANICZONA WYŁĄCZNIE DO ZWROTU CENY ZAKUPU ZGODNIE Z POLITYKA REFUNDACJI. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEKRACZA TEORIA OPŁATY LICENCYJNEJ DO WORLDBESTROULETTESYSTEM.

Wybór prawa właściwego i jurysdykcji

WorldBestRouletteSystem.com nie oświadcza, że materiały w tej witrynie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych miejscach. Osoby, które postanowią uzyskać dostęp do strony z innych miejsc dokonują tego z własnej inicjatywy oraz są odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów prawa lokalnego, do stopnia lokalnego prawa.

Inne

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy nie są niezgodne z prawem, nieważne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, a następnie tego przepisu, uważa się za niezależne od niniejszej umowy i nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Jest to całość umowy pomiędzy stronami odnoszące się do kwestii zawartych w tym dokumencie.
 
 
Copyright 2013, najlepsze Ruletka System. Wszystkie prawa zastrzeżone.